Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn
Leende kvinna i axellång klippt i page
Lee Wermelin

”Vi agerade direkt”

I november reste Civilekonomernas förbundsordförande och förbundsdirektör till Rom för ett styrelsemöte i den nordiska sammanslutningen NCF. På plats blev det tydligt att arrangemanget inte motsvarade kraven i förbundets representationspolicy, men mötesagendan genomfördes ändå. Nyligen togs frågan upp av Aftonbladet. För att reda ut vad som har hänt och vad det innebär för dig som medlem har Civilekonomen bett förbundsordförande Lee Wermelin att svara på frågor kring resan.

Varför åkte ni till Rom?

– För ett av de två årliga obligatoriska styrelsemöten i NCF där förbundet är medlem och förtroendevalda förväntas delta. Värdskapet ambulerar i tvåårsperioder mellan de fyra medlemsländernas ekonomförbund. NCF har som organisation ingen medlemsavgift, kostnader som uppkommer för mötesrum, föreläsare och administration fördelas på deltagarna.

Varför hölls inte mötet i Norden eller över telefon?

– Av de fyra styrelsemöten som värdlandet arrangerar under sin tvåårsperiod så ligger ett möte av tradition utanför Norden, vilket det finns anledning att diskutera. Att vi träffas fysiskt och inte tar mötena på telefon handlar om möjligheten till informella möten.

Vad gjorde ni?

– Vi åkte från flygplatsen till en middag och insåg när vi kom dit att restaurangen inte motsvarade Civilekonomernas representationspolicy.

Läs också: Möt Civilekonomernas nya ordförande

Hur ser den ut?

– Middagar ska förläggas på restaurang av normalstandard, max två glas vin eller öl. Inga starkare drycker. Lunch får kosta som en normal dagens lunch.

Varför gick ni inte därifrån direkt?

– Flyget var försenat och övriga medlemmar hann börja. Ett tydligt syfte med styrelsemötena är att ha informella samtal. Vid middagen liksom under lördagens stadsvandring gavs den möjligheten. Därefter hade vi en tre timmar lång föreläsning och därpå en vanlig middag på en vingård. Jag höll under middagen ett anförande kring planerna på samgåendet med Jusek. Morgonen efter hade vi styrelsemöte och pratade om förbundens utmaningar. Sedan åkte vi hem.

Varför kollade ni inte vad det kostade i förväg?

– Värdlandet sköter alla bokningar och det har hittills inte funnits någon anledning att misstro planeringen av dessa möten. När misstaget skedde kan jag konstatera att vi agerade redan innan Aftonbladet ringde oss. Våra rutiner fungerar, förbundet är välskött, det finns inga andra synpunkter i den historik som våra revisorer, vi eller Aftonbladet har tittat på.

Vad menar du med det?

– Resan gjordes 23-25 november. Vid Civilekonomernas styrelsemöte den 11 december informerade vi om resan och om vår ståndpunkt. Det beslutades att vi ska ställa högre krav på NCF-mötena men för att exekvera beslutet krävs ett justerat protokoll. Vi bestämde också att jag och förbundsdirektören själva ska betala den del av kostnaden för resan som överskred vår representationspolicy.
Den 14 december bad Aftonbladet oss om utgiftsspecifikationer för samtliga förbundets utomnordiska resor sedan 2016.

Läs också: Fackligt uppdrag – ett karriärkliv eller inte?

Har du betalat tillbaka de pengar du lovat?

– Nej. Jag arbetar utan ersättning sex månader, arvodet betalas i efterskott två gånger per år. Min andel dras på nästa arvodesutbetalning som görs i juni.

Hur säkerställer ni att det inte händer igen?

– Styrelsebeslutet den 11 december har tydliggjort att NCF från nu skickar ut en budget i samband med programmet för nästa styrelsemöte.

Hur gagnas Civilekonomernas medlemmar av NCF?

– Gästmedlemskapen för medlemmar som jobbar i grannländerna och de gemensamma riktlinjerna som garanterar kvalitet i ekonomiutbildningarna genom Bologna-processen är en direkt följd av NCF. Även nordiska mästerskapen i ekonomi och Norgemästerskapen gagnar medlemmarna. Genom de öppna diskussionerna i NCF har vi sett att fackförbunden i Norden måste tänka nytt, det föreslagna samgåendet med Jusek är en följd av dessa möten.

Läs också: Gränslösa arbetslivet – nästa stora utmaning för facken

Helgresor kan vara dyrare, varför åkte ni inte en vardag?

– Som förtroendevald har man ett uppdrag att närvara på dessa möten. Många förtroendevalda har gått ner i arbetstid hos sina arbetsgivare för att hinna med uppdraget, så även jag. För att NCF skulle få ihop styrelsemötet under perioden fick vi ta vår fritid i anspråk.

Hur bedömer du att det här påverkar medlemmarna?

– Min förhoppning är att medlemmarna har fortsatt förtroende för oss då de ser att våra rutiner fungerar och att vi agerade direkt på det vi upplevde var utanför våra rutiner.  

Läs också: Nu bildas ett nytt fackförbund

Det här är NCF: Nordiska Civilekonomförbundet är en sammanslutning för civilekonomföreningar, förbund och organisationer som bildats för att stärka det nordiska samarbetet. NCF arbetar för informations- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna men inriktar sig också på mer konkreta frågor.

Ur styrelseprotokollet 11/12-18

Formuleringen ur protokollet som ligger till grund för styrelsebeslutet som nämns i texten

§ 107 Rapport från NCF-mötet i Rom den 24-25 november

Förbundsordförande och förbundsdirektören föredrar ärendet.

I samband med mötet i Rom reagerade förbundsordförande och förbundsdirektören på den höga kostnaden för uppehälle samt att programmet int höll tillräckligt hög kvalitet. De planerar därför att ta upp frågan till diskussion inför nästa möte och föreslå att organisationen arbetar fram en policy för representation, gärna med Civilekonomernas representationspolicy som utgångspunkt. Vidare att föreslå organisationen att arbeta utifrån en i förväg fastlagd budget, och om den överskrids får värdlandet ta kostnaden.

Förbundsstyrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

att uppdra åt förbundsordföranden att till ordföranden för NCF föra fram att en förutsättning för Civilekonomernas fortsatta engagemang i NCF:s möten, är en i förväg bestämd budget som ska motsvara Civilekonomernas representationspolicy samt att programmen, vid sidan om styrelsemötena som är värdefulla, måste hålla högre kvalitet.

Specifikation för exakta utgifter för resan till Rom, utgifterna redovisas/person inkl lokala skatter:

Boende/natt: 392eur

Middag: 275eur

Stadsvandring, guide och transport: 163eur

Gästföreläsare och lokalhyra: 134eur

Middag inkl transport: 204eur

Mötespaket (lokalhyra, kaffe mm): 165eur

Transport t flygplats: 11eur

Serviceavgifter: 58eur

Övriga organ som Civilekonomerna finns representerade i:

Saco-S Rep.skap

Saco-S styrelse

Revisor/ersättare i Sacos styrelse

Ledamot i Sacos valberedning

Akademiker_alliansens Förhandlingsdelegation

Akademiker-Alliansens Representantskap

AEA:s styrelse

AEA-föreningsstämma

PTK:s stämma

PTK:s överstyrelse

PTK:s styrelse

Saco-P

CIADEC:s rep.skap (General Assembly)

NCF

EQUAL, The European Quality Link

Studerandeutskottet

Yrkesetiska rådgivare

Nyckeltalsinstitutets årsstämma

Saco Folksam Försäkrings årsstämma

Saco Folksam Försäkrings bolagsstyrelse

Stiftelsen Företagsam Gymnasieekonomcertifiering

Advisoryboard Civilekonomprogrammet Jönköping International Business School

Stiftelsen för insamlingskontroll

Samarbetskommitén för det statliga avtalsområdet

Handelsrådet

TAM:s styrelse

Mer från:

Mer på civilekonomen.se