Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Utbildningsplan viktig för blivande revisor

För dig som siktar på att bli auktoriserad revisor – kontrollera om revisionsföretaget har en utbildningsplan.

Utbildningen för studenter som siktar på att bli auktoriserade revisorer har moderniserats. Man behöver inte längre gå den traditionella vägen genom en kandidatexamen i företagsekonomi vid universitet eller högskola. De nya reglerna innebär istället att kandidatexamen får vara i ett valfritt ämne. Förutom kandidatexamen krävs teoretiska studier inom tio obligatoriska ämnesområden och en treårig praktisk utbildning. Därefter kan man avlägga prov för revisorsexamen.

Läs om: Nya regler ska underlätta för revisorer

En nyhet är också att det numera finns möjlighet att studera flera av de obligatoriska ämnesområdena vid ett revisionsföretag (istället för vid universitet eller högskola), under förutsättning att företaget har en utbildningsplan som Revisorsinspektionen har godkänt. När man planerar sin väg fram till revisorsexamen är det alltså viktigt att ta reda på om det revisionsföretag som man kommer att börja arbeta på har en godkänd utbildningsplan.

Läs om de nya kraven för att bli revisor

Den nya modellen för utbildning av revisorer är en väg för att möta en av de största utmaningarna för revisionsbranschen – att kunna rekrytera, introducera, kompetensutveckla och behålla kompetenta medarbetare. En attraktiv arbetsgivare ska kunna tillhandahålla en teoretisk och praktisk utbildning av hög kvalitet.

Läs även: Revisionsbranschen saknar mjukare värden

En väl fungerande revision bygger ytterst på revisorerna och deras kompetens. Detta förutsätter en utveckling som drivs av ett väldimensionerat utbildningssystem som kan levererar tillräckligt många kvalificerade revisorer med kompetens som svarar mot näringslivets och samhällets behov. Den pågående omställningen av revisionen mot ett digitalt och hållbart företagande är exempel på frågor som ställer krav på de framtida kompetensbehoven.

Det finns nya förväntningar på revisorskåren. Detta är i sig inget nytt. Svenskt näringsliv och våra nationella kompetensförsörjningssystem har historiskt sett visat en stor förmåga till anpassning och omställning.

En sådan omställning inkluderar en rad aktörer. Det är, och det kommer fortsatt att vara, nödvändigt med ett sektorsövergripande samarbete inom och mellan revisionsbranschen, tillsynsmyndigheten och den högre utbildningen. Samverkan behövs för att nå samsyn om vilka förutsättningar, utmaningar och möjligheter som påverkar kompetensförsörjningen.

Läs också: Revisorn som vill öka öppenheten inom revision

Framtidens kompetensbas bland revisorerna behöver vara bred och flexibel för att revisorskåren ska kunna möta nya krav på en högt kvalificerad lagstadgad revision. Det mer komplexa samhälle där revision verkar kräver ofta särskilda kunskaper utöver det som ryms inom traditionell revisionsverksamhet. En bred kompetens är också nödvändig för en effektiv hantering av risker för korruption och ekonomisk brottslighet. För att bidra till detta har alltså revisionsföretagen fått ett utökat ansvar och förtroende för att säkerställa utbildning och allsidig praktik.

Per Johansson är generaldirektör för Revisorsinspektionen

Läs också: Kraven inom revision sätter press på medarbetarna

 


Bli medlem

Civilekonomerna avser att gå samman med Jusek och bilda ett nytt och modernt fackförbund. Här kan du läsa mer om det planerade samgåendet.

 

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se