Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Psykisk ohälsa ökar bland chefer 

På sex år har antalet sjukdagar orsakade av psykisk ohälsa mer än fördubblats bland chefer. Det är främst långtidssjukskrivningarna som ökar, och kvinnor är hårdast drabbade. 

Sjukskrivningstalen på grund av psykisk ohälsa bland landets chefer ökar. Mest ökar sjukskrivningstalen bland de manliga cheferna men det totala antalet sjukskrivningsdagar är högre hos kvinnor som är chefer. Enligt en sammanställning av sjukdagar som företagshälsovårdföretaget Previa gjort, har antalet sjukskrivningsdagar föranledda av psykisk ohälsa ökat bland chefer, från 28 till 78 dagar per 100 chefer. 2019 stod psykosociala besvär för en tredjedel av chefernas långtidssjukskrivningar.  

Chefer måste ställa lägre krav

Ökningen av sjukskrivningsdagar med anledning av psykosociala besvär ökar för både kvinnor och män. Mellan 2014 och 2019 ökade dagarna för män från 16 till 49, medan antal dagar för kvinnor ökade från 58 till 113. 

Anders Ekegren, förhandlare/rådgivare på Akavia tycker att det är bekymmersamt att att sjukskrivningarna enligt Previa ökar mer bland manliga chefer.

Man porträtt ler tunnhårig glasögon blå skjorta
Anders Ekegren.

– Det är en mycket oroande utveckling även om troligtvis ett mindre antal chefer står för en stor del av antalet sjukskrivningsdagar, säger han. Samtidigt är den sammanlagda siffran för sjukskrivningstalen högre när man ser på chefer som är kvinnor:

– Jag är inte så förvånad över att kvinnorna har högre sjukskrivningstal än männen. Det är nog fortfarande så att kvinnorna tar ett större ansvar för föräldrarna och barnen och därmed pressas så väl tidsmässigt i jobbet som privat.

Kvinnliga mellanchefer mer utsatta för sexuella trakasserier 

Det är långtidssjukskrivningarna som ger störst avtryck i statistiken, vilket kan bero på att chefer i lägre grad än andra tar sjukledigt för kortare åkommor. Men det kan straffa sig enligt Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom på Previa: 

porträtt man glasögon randig skjorta ler
Lennart Sohlberg.

– Att chefer inte sjukskriver sig vid korttidssjukdom är ett riskbeteende. Och vi ser nu att ohälsan hos chefer ökar med fler långtidssjukskrivningar som följd. När chefer blir sjuka blir de borta en lång tid, säger Lennart Sohlberg. 

Jämför man sjukskrivningarnas längd beroende på orsak, ser man en tydlig skillnad. En sjukskrivning för medicinska besvär varar i snitt 5,2 dagar medan en sjukskrivning orsakad av psykosociala besvär varar i 37,5 dagar, i medeltal för hela perioden 2014-2019. 

Anställda skyller på jobbet – chefer på hemmet vid stress-sjukskrivning

Anders Ekegren på Akavia säger att framför allt mellanchefer har det tufft då de balanserar mellan de medarbetare de har hand om och de chefer de rapporterar till. 

Hur kan en chef be att arbetsgivaren stöttar – i många fall är ju även chefer själva arbetsgivare?

– Många chefer har en utsatt roll. Särskilt mellanchefer har en utsatt roll, klämda mellan högre chefer och medarbetarna. Det är viktigt att högre chefer stöttar lägre chefer och många chefer skulle må bra av att få en mentor. En samtalspartner som man kan tala öppet med och ge goda råd, säger Anders Ekegren.

Finns det något stöd som Akavia ger till chefer specifikt?

– En del chefer kontaktar Akavia för att få råd och stöd. Särskilt i frågor som berör förhållandet till högre chefer och i kommunal sektor samarbetet med ansvariga politiker. Min bedömning är att kommunal chefer är särskilt utsatt med tryck från flera olika håll: medarbetare, andra chefer, politiker, media och medborgare.

Chefshälsorapporten 2019 finns att hämta här.

 

Tio råd för att motverka ohälsa bland chefer 
 1. Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras uppifrån och ägas av samtliga i organisationen.
 2. Säkerställ att chefen får stöd, återkoppling och hjälp med prioritering från överordnad chef.
 3. Bryt ensamheten och etablera chefsnätverk där det ges utrymme till konkret stöd och erfarenhetsutbyte. Ta fram mentorsprogram så att erfarna ledare kan stödja dem som är nya i chefsrollen.
 4. Se över storleken på personalgrupperna och chefens förutsättningar för att leda gruppen. Avlasta mängden administrativa uppgifter som chefen har.
 5. Rusta arbetsplatsen för att hantera konflikter. Involvera medarbetarna och ta diskussion: Hur tilltalar vi varandra? Hur beter vi oss?
 6. Ge ansvar och befogenheter till medarbetarna, undvik att fastna i operativa frågor.
 7. Se till att ha en tydlig ersättare vid chefens frånvaro.
 8. Ett nära och aktivt stöd från HR-funktionen kan underlätta chefens arbetssituation genom att bidra till tydlig struktur, rutiner och processer.
 9. Tydliggör normer och ta fram policys kring tillgänglighet och arbetstid.
 10. Gör kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön och stressfaktorer på arbetsplatsen och agera direkt vid tecken på ohälsa.
  Källa: Previa  

Om undersökningen
Statistiken som inkluderar både kort- och långtidsfrånvaron kommer från Previas sjuk- och frisktjänst och omfattar 12 300 chefer på 440 anslutna företag i olika branscher över hela landet. 

 


Annons:

Bli medlem i Akavia.

 

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se