Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Forskare: ”Finns logik i samgåendet”

Civilekonomerna och Jusek avser att gå ihop och bilda ett större fackförbund. Detta är inte det första samgåendet mellan två svenska fackförbund – och sannolikt inte det sista.

På andra sidan sundet, i Danmark, har en liknande sammanslagning redan gjorts. I början på 2010 gick det större och mer heterogena fackförbundet Djøf, som organiserade jurister och ekonomer, ihop med det mindre och mer renodlade fackförbundet C3, som samlade ekonomer framförallt inom privat sektor. Affären i Danmark skiljde sig dock på åtminstone ett par sätt från det kommande samgåendet mellan Jusek och Civilekonomerna. Vid tidpunkten för fusionen hade Djøf omkring 55 000 medlemmar jämfört med C3 som hade ungefär 15 000 stycken. Alltså rörde det sig om en långt större aktör som absorberade en mindre spelare. Jusek är ”bara” dubbelt så stort som Civilekonomerna.

Läs också om det svenska samgåendet: ”Nu slipper vi konkurrera”

Därmed är de svenska parterna ändå mer likvärdiga, och i det fallet kommer ekonomerna att bli den största yrkesgruppen inom det nya fackförbundet. En annan skillnad är att Djøf fortfarande har samma namn. Jusek och Civilekonomerna kommer efter affären ha en ny organisation med ett nytt varumärke. Tomas Therkildsen, förbundsdirektör på Djøf, har jobbat på det danska fackförbundet i drygt två år och var alltså inte med vid samgåendet. Han säger dock att fusionen har varit en ”succé”. Det visar sig inte minst genom en stadig tillväxt i medlemsantalet – idag har Djøf 95 000 stycken.

Men medlemstillväxten har inte gått så snabbt som det var tänkt?

– Korrekt. Vid fusionen satte vi upp målet att vara 100 000 medlemmar år 2015. Det målet har vi inte nått.  Djøf har efter samgåendet haft en medlemstillväxt i storlek med eller något över den tillväxt vi hade innan fusionen.

Läs om: Ja vid första omröstningen kring samgåendet

Gråhårig slätrakad man talar om ett samgående mellan två fackförbund
Tomas Therkildsen.

Vi har utvecklat vårt service- och tjänsteutbud på ett sätt som vi inte hade kunnat om fackförbunden hade varit åtskilda. Vi har fler karriärrådgivare, mentorsprogram, kurser, events och digitala tjänster idag jämfört med för tio år sedan, säger han.

Efter samgåendet flyttade C3-organisationen in hos Djøf. På det sättet kunde fackförbundet kapa bort en del lokalkostnader. Tomas Therkildsen berättar dock att fackförbundets personalstyrka snarare har ökat efter fusionen i takt med att medlemmarna har blivit allt fler.

De ökade intäkterna från medlemsavgifter och eventuella besparingar efter samgåendet har investerats i utvecklandet av nya tjänster och i mer rådgivning.

Ekonomerna hos Djøf delar alltså idag fackförbund med olika yrkesgrupper, till exempel jurister. På Civilekonomens fråga om det finns en risk för att ett fackförbund med flera olika professioner inte kan fokusera tillräckligt på de enskilda yrkesgrupperna, svarar han:

Vi tror att det i termer av löne- och karriärutveckling är fler saker som för våra medlemmar samman än som skiljer dem åt. Samtidigt är vi idag tillräckligt stora för att ge rådgivning åt olika yrkesgrupper i olika branscher, säger han.

Läs även: Nu bildas ett nytt fackförbund

Hur ser du på risken att en yrkesgrupp kan ”försvinna” i ett större, blandat förbund?

Den risken finns absolut. Men ekonomerna inom Djøf är så pass stora att deras röster inte kan ignoreras. Dessutom har vi idag större organisatoriska muskler för att göra ett avtryck i den allmänna debatten jämfört med vad C3:s medlemmar hade tidigare.

Det har dock också framkommit skeptiska åsikter vad gäller fusionen mellan Djøf och C3. Carsten Lê Madsen, som tidigare var förbundsdirektör för C3, säger i en artikel från 2014 i den danska fackförbundstidningen Journalisten att det fanns en kulturell skillnad mellan fackförbunden och att C3-medlemmarna har haft svårt att ”komma in i maskinen”. Tomas Therkildsen säger att han inte tror att Carsten Lê Madsens utlåtande delas av medlemmarna. Djøf:s egna undersökningar visar också att medlemmarnas tillfredställelse med och lojalitet till fackförbundet har ökat under de senaste åren, om än inte med någon raketfart.

Läs också: Förbered dig väl inför det svåra samtalet

Att fackförbund går samman är ingenting ovanligt i Sverige. Tvärtom. De senaste årtiondena har trenden varit att det blir färre och större fackförbund, antingen genom att två till medlemsantalet likvärdiga parter har gått ihop eller genom att en mindre aktör har uppgått i en större organisation. I rapporten Facklig medlemsutveckling i Sverige sedan slutet av 1800-talet, gjord av sociologiprofessorn och forskaren Anders Kjellberg vid Lunds universitet, tecknas en tydlig bild av utvecklingen. År 1945 fanns det i Sverige 165 fackförbund med fler än 150 medlemmar; numera har antalet sjunkit till 56 stycken.

Läs om: Kulturkrock när svenskt ledarskap möter världen

Störst har minskningen varit – eller flest samgåenden har skett – inom facksammanslutningarna LO och TCO. En större affär inom TCO inträffade 2008 när HTF (handelstjänstemän) och SIF (industritjänstemän) gick ihop och bildade Unionen. Inom facksammanslutningen SACO har förekomsten av hopslagningar de senaste årtiondena varit lägre jämfört med inom LO och TCO. Den stundande fusionen mellan Civilekonomerna och Jusek visar dock att färre och större-trenden även har fått fäste inom SACO. Vad beror då denna utveckling på? Anders Kjellberg lyfter fram ett par organisatoriska och ekonomiska anledningar till att fackförbund väljer att gå ihop. Två fackförbund som bildar ett större samlar kraft och kan därmed göra sig mer gällande i den allmänna debatten och opinionsbildningen. Dessutom ökar den fackliga förhandlingsstyrkan i och med att man får fler medlemmar, berättar han. Ett annat motiv: Genom att effektivisera och till exempel inte ha dubbla kanslier kan de fusionerade förbunden spara pengar och kanske erbjuda lägre medlemsavgifter, vilket är viktigt vid rekrytering av nya medlemmar.

Läs också: Arbetsgivare med utbildningsplan viktig för blivande revisorer

Vid samgåenden finns dock en risk att fackets yrkesidentitet går förlorad, i synnerhet när en mindre aktör som företräder en viss yrkesgrupp absorberas av en större och mer heterogen organisation med flera professioner. Viljan att slå vakt om yrkesidentiteten är troligen huvudskälet till att det än idag till exempel finns tre separata fackförbund inom LO för elektriker, byggnadsarbetare och målare, som alla verkar inom byggbranschen. Vad beträffar fusionen mellan Civilekonomerna och Jusek ser Anders Kjellberg ingen större risk för förlorad yrkesidentitet. Förvisso innebär affären att Civilekonomernas medlemmar får samsas med andra professioner inom Jusek, såsom jurister. Å andra sidan blir ekonomer den största yrkesgruppen inom det nybildade fackförbundet, vars nya namn ännu inte har offentliggjorts.

Äldre vithårig och slätrakad man kommenterar ett samgående mellan två fackförbund
Anders Kjellberg.

Även om det blir så att Civilekonomerna mister lite av sin renodlade karaktär finns logik i det här samgåendet, eftersom man idag ödslar energi på att konkurrera om samma medlemmar. Om de kraftsamlar och går ihop kan de sannolikt uträtta mer.

Läs om: Examen och excel de viktigaste kompetenserna för ekonomer 

Under årens lopp, till exempel på 90-talet, har det funnits diskussioner om och planer på ett samgående mellan Jusek och Akademikerförbundet SSR, som organiserar personalvetare, beteendevetare och socionomer. En sådan hopslagning har dock inte blivit av, bland annat beroende på kultur- och löneskillnader mellan yrkesgrupperna, berättar Anders Kjellberg.

I fallet Jusek och Civilekonomerna finns inte sådana här skillnader som ett hinder för samgåendet. De är lika varandra löne- och värderingsmässigt, säger han.

Tror du att det i framtiden blir fler samgåenden mellan fackförbund i Sverige?

Ja, utan tvekan. För vissa fackförbund krymper medlemsunderlaget, mellan andra råder medlemskonkurrens och dubbelarbete. Inte minst har större förbund större möjligheter än mindre att göra sig gällande på arbetsmarknaden och i samhället.

Läs också: Nya krav på ledarskap i det nya arbetslivet – gamla modeller gäller inte längre

 


Annons:

Bli medlem

Civilekonomerna avser att gå samman med Jusek och bilda ett nytt och modernt fackförbund. Här kan du läsa mer om det planerade samgåendet.

 

 

Två tongivande fackförbundsfusioner på svensk mark

2006:LO-förbundenSvenska metallindustriarbetareförbundet och Industrifacket gick samman för att bilda nya och större Industrifacket Metall. Det har idag 311 000 medlemmar.

2008: TCO-förbunden HTF och Sif bildar Unionen. Sedan dess har också Farmaciförbundet och Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet gått upp i Unionen.

 

Mer från: ,

Mer på civilekonomen.se