Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Så tänker Vänsterpartiet om din karriär

Vad händer på arbetsmarknaden och vilka tankar har de partier som nu sitter riksdagen om din karriärutveckling? Vi ställde tre frågor till samtliga åtta riksdagspartier för att höra om deras tankar kring stressen och ohälsan i arbetslivet, arbetstagares möjligheter att vidareutbilda sig och om åldersdiskriminering. Här redovisas Vänsterpartiets svar.

1. Vi har under en lång tid sett kraftigt ökade sjukskrivningssiffror på grund av stress i samhället. Det innebär stora samhälleliga kostnader, kostnader för arbetsplatserna och en stor kostnad både ekonomiskt och personligt för individerna då många inte orkar gå tillbaka till sitt arbete. Vad kommer ni, konkret göra, för att hjälpa individerna som drabbas och samtidigt få ner sjukskrivningarna som beror på stress?

Svar: För att hjälpa de individer som drabbas vill vi dels skärpa arbetsgivarnas ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering så att de arbetsgivare som inte tar sitt ansvar får kännbara ekonomiska sanktionsavgifter, dels ändra styrningen av Försäkringskassan så att de som är sjuka får den ersättning de har rätt till och möjlighet att bli friska utan att behöva oroa sig över sin ekonomiska situation. För att få ner sjukskrivningssiffrorna som baseras på stress vill vi ställa högre krav på arbetsgivarna att ta sitt arbetsmiljöansvar. Arbetsgivare som brister i detta arbete ska få kännbara straff och sanktioner. Vi vill även stärka skyddsombuden och tillföra mer resurser till Arbetsmiljöverket i syfte att förbättra kontroll, tillsyn och uppföljning. Många av de som drabbas hårt är kvinnor inom så kallade kontaktyrken (lärare, sjuksköterskor, socialsekreterare). Där behövs fler kollegor och större inflytande över den egna arbetssituationen. Dessutom vill vi genomföra en generell arbetstidsförkortning, en reform som skulle ge människor mer makt över sin tid och bidra till minskad ohälsa.

Här hittar du övriga partiers tankar om din karriär

2. Arbetslivet blir allt mer föränderligt. Många av oss kommer att byta karriär flera gånger under sin yrkeskarriär. Om vi har en utbildning där vi satsat pengar och tid och vi har blivit äldre och kanske har bostadslån och familj där vi har försörjningsplikt. Hur kommer ni konkret underlätta för de som vill/måste byta karriär mitt i arbetslivet?

Svar: För att underlätta för yrkesverksamma att byta karriär behöver vi förbättra de anställdas möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning. För det första behöver vi ställa högre krav på att arbetsgivare tar sitt ansvar för de anställdas kompetensutveckling. Vi ser även gärna att parterna tar större gemensamt ansvar för detta. Det förutsätter ett fortsatt starkt anställningsskydd så att arbetsgivarna inte kan byta ut äldre arbetskraft mot yngre. För det andra behöver vi se över studiemedelssystemet så att det blir privatekonomiskt möjligt för yrkesverksamma att vidareutbilda sig. För det tredje behöver vi fler flexibla utbildningar inom högskolan och yrkeshögskolan som är anpassade efter arbetsmarknadens behov.

Läs också: Samma utbildning – olika förutsättningar

3. I julas blev det klart att pensionsåldern höjs. Det innebär att många av oss kommer att behöva jobba ända upp i 70-årsåldern. Men åldersdiskrimineringen märks av redan strax efter 40 år fyllda. Vad har ni för konkreta åtgärder för att motverka åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden?

Svar: För att motverka åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden vill vi bl.a. göra fyra saker. För det första vill vi införa en särskild diskrimineringslag för arbetslivet. Det skulle signalera att diskriminering är en viktig facklig fråga och värna parternas ansvar och den modell för konfliktlösning och samarbetsordning som är etablerad på svensk arbetsmarknad. För det andra vill vi ställa högre krav på aktiva åtgärder från arbetsgivarna. Alla arbetsgivare ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Detta ska även omfatta ålder. För det tredje vill vi rikta informations- och utbildningssatsningar till såväl arbetstagar- som arbetsgivarorganisationer för att lagen ska tillämpas på ett korrekt sätt på landets arbetsplatser. Staten bör finansiera en sådan utbildningssatsning. För det fjärde vill vi tillföra mer resurser till Diskrimineringsombudsmannen i syfte att förstärka myndighetens arbete mot diskriminering.

Läs också: Arbetsgivarna okunniga – inte diskriminerande

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se