Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Så tänker Miljöpartiet om din karriär

Vad händer på arbetsmarknaden och vilka tankar har de partier som nu sitter riksdagen om din karriärutveckling? Vi ställde tre frågor till samtliga åtta riksdagspartier för att höra om deras tankar kring stressen och ohälsan i arbetslivet, arbetstagares möjligheter att vidareutbilda sig och om åldersdiskriminering. Här redovisas Miljöpartiets svar.

1. Vi har under en lång tid sett kraftigt ökade sjukskrivningssiffror på grund av stress i samhället. Det innebär stora samhälleliga kostnader, kostnader för arbetsplatserna och en stor kostnad både ekonomiskt och personligt för individerna då många inte orkar gå tillbaka till sitt arbete. Vad kommer ni, konkret göra, för hjälpa individerna som drabbas och samtidigt få ner sjukskrivningarna som beror på stress?

Svar: Psykisk ohälsa ska behandlas individuellt men förebyggas strukturellt. Allt sker i ett sammanhang – samhället har byggts från strukturer som gör att kvinnor ( i större utsträckning än män) slits ut på arbetsmarknaden, tvingas ta det största ansvaret i hemmet och bedömer sig själva hårdare än vad män gör.

För den som redan blivit sjuk ska erbjudas tidigare och mer tillgänglig hjälp, bland annat genom att vårdcentraler rustas att bättre möta människor med psykisk ohälsa och öka tillgången till terapi. S/MP regeringen har ökat resurserna inom detta område. Satsningen kommer att riktas till både den första linjens vård och den specialiserade psykiatrin, för såväl barn som vuxna. En annan prioriterad fråga för Miljöpartiet är satsningar på skolhälsovården och barn- och ungdomspsykiatrin för att motverka och förebygga psykiska ohälsa hos unga.

Vi behöver också mer förebyggande arbete för att minska stressrelaterade sjukskrivningar. Här handlar det också om att skapa ett mer hållbart arbetsliv med möjlighet till minskad arbetstid och mer flexibilitet. Vi ser möjligheten för fler att ha en 35 timmars arbetsvecka som ett sätt att skapa en hållbar arbetssituation. Arbetstidsförkortningar liknande de som det har avtalats om i många mansdominerade branscher bör bli verklighet också i kvinnodominerade arbeten. Dessutom ser vi positivt på riktade satsningar på arbetsmiljön i kvinnodominerade kontaktyrken. Kommuner och landsting ska vara föredömen som arbetsgivare.

Här hittar du övriga partiers tankar kring din karriär

2. Arbetslivet blir allt mer föränderligt. Många av oss kommer att byta karriär flera gånger under sin yrkeskarriär. Om vi har en utbildning där vi satsat pengar och tid och vi har blivit äldre och kanske har bostadslån och familj där vi har försörjningsplikt. Hur kommer ni konkret underlätta för de som vill/måste byta karriär mitt i arbetslivet?

Svar: Miljöpartiet vill införa så kallad utvecklingstid. Den som tar ut utvecklingstid ska uppdatera sin kompetens genom att utbilda sig, prova på ett annat jobb eller starta eget företag. Samtidigt ska en vikarie gå in och göra den ledigas jobb. Ledighetens längd ska kunna vara upp till ett år och ersättningen motsvara det personen skulle ha fått i a-kassa.  Det är mycket värdefullt för individen att kunna utveckla eller omskola sig efter en tid i arbetslivet – kanske som ett sätt att undvika sjukskrivning i en ohållbar arbetssituation, eller ”bara” ett sätt att få aktualisera sina yrkeskunskaper.

Läs också: Hållbarhet – en av framtidens viktigaste frågor för ekonomer

3. I julas blev det klart att pensionsåldern höjs. Det innebär att många av oss kommer att behöva jobba ända upp i 70-årsåldern. Men åldersdiskrimineringen märks av redan strax efter 40 år fyllda. Vad har ni för konkreta åtgärder för att motverka åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden?

Svar: Det som vi i Miljöpartiet velat se, och som ni också blivit gjort under mandatperioden, är dels ökade resurser till DO och antidiskrimineringsbyråerna, och dels skärpt lagstiftning. Tanken med det är givetvis att bland annat de som upplever sig diskriminerade på grund av ålder på arbetsmarknaden ska kunna få hjälp med sitt fall av antidiskrimineringsbyråerna.  När det gäller lagstiftningen så har den skärpts i kraven när det gäller ”aktiva åtgärder” – dvs förebyggande, så att arbetsgivare nu behöver arbeta förebyggande med hänseende till alla diskrimineringsgrunder. Ålder var tidigare inte inkluderat. DO har fått i uppdrag att informera om förändringen.

Läs också: Få vet vad cirkulär ekonomi är

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se