Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Så tänker Liberalerna om din karriär

Vad händer på arbetsmarknaden och vilka tankar har de partier som nu sitter riksdagen om din karriärutveckling? Vi ställde tre frågor till samtliga åtta riksdagspartier för att höra om deras tankar kring stressen och ohälsan i arbetslivet, arbetstagares möjligheter att vidareutbilda sig och om åldersdiskriminering. Här redovisas Liberalernas svar.

1. Vi har under en lång tid sett kraftigt ökade sjukskrivningssiffror på grund av stress i samhället. Det innebär stora samhälleliga kostnader, kostnader för arbetsplatserna och en stor kostnad både ekonomiskt och personligt för individerna då många inte orkar gå tillbaka till sitt arbete. Vad kommer ni, konkret göra, för hjälpa individerna som drabbas och samtidigt få ner sjukskrivningarna som beror på stress?

Svar: Psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar måste tas seriöst. Människor ska få hjälp tidigt, och kunna vara trygga i att vården finns där också om behoven blir större. Varje vårdcentral ska kunna erbjuda psykiatrisk hjälp. Vår syn på psykisk ohälsa måste förändras i grunden och likställas med övrig ohälsa. Men det är samtidigt nödvändigt att jobba med frågan preventivt.

Det är arbetsgivarens ansvar att göra något åt dåliga arbetsförhållanden. Företag måste följaktligen ges förutsättningar för att organisatoriskt förebygga arbetsmiljöskador. Det kan exempelvis vara genom utbildningar om hur arbetsgivaren systematiskt kan jobba med arbetsmiljöarbetet. Arbetsskadestatistiken visar på en uppgång av anmälda arbetsolyckor. En särskilt oroväckande trend är att anmälningarna av arbetssjukdomar bland kvinnor till följd av organisatoriska och sociala problem har ökat sju år i rad.  Mycket av stress och överbelastning som många av arbetstagarna kan känna beror ofta på dålig planering ifrån arbetsgivarsidan. Det måste finnas tydligare rutiner för hur arbetsgivare kan undvika stressrelaterade sjukdomar på arbetsplatser med tätt samarbete med Sveriges arbetsmarknadsmyndigheter och kommuner.

Här hittar du övriga partiers tankar kring din karriär

2. Arbetslivet blir allt mer föränderligt. Många av oss kommer att byta karriär flera gånger under sin yrkeskarriär. Om vi har en utbildning där vi satsat pengar och tid och vi har blivit äldre och kanske har bostadslån och familj där vi har försörjningsplikt. Hur kommer ni konkret underlätta för de som vill/måste byta karriär mitt i arbetslivet?

Svar: Liberalerna vill uppmuntra arbetsgivare att investera i sin personal för att öka medarbetarnas kompetens. Liberalerna vill därför inrätta individuella kompetenskonton genom skattelättnader för arbetsmarknadens parter. Vår ambition är att satsningen ska hjälpa fler arbetstagare att vidareutbilda sig och omskola sin kompetens. Vidare vill vi dessutom att studiemedel ska kunna ges hela livet. Det livslånga lärandet måste uppmuntras.

Läs också: Kraftig ökning av stressjukdomar bland akademiker

3. I julas blev det klart att pensionsåldern höjs. Det innebär att många av oss kommer att behöva jobba ända upp i 70-årsåldern. Men åldersdiskrimineringen märks av redan strax efter 40 år fyllda. Vad har ni för konkreta åtgärder för att motverka åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden?

Svar: Liberalerna jobbar aktivt med att förbättra situationen för årsrika på arbetsmarknaden och motarbeta förlegade normer om hur länge en person anses vara kapabel att utföra arbete. Vi vill därför att årsrika ska ha rätt att kvarstå anställning, ifall hen vill, högre upp i åldern. Vi vill dessutom sänka skatten för årsrika som jobbar efter sin pensionsålder. Det är viktigt för att ge incitament att jobba längre men också för att frångå flera osäkra anställningar som flera årsrika innehar idag på grund av ett för stelbent arbetsrättsligt system. Men det allra viktigaste bakom Liberalernas förslag är att poängtera för samhället och framförallt för årsrika att ditt födelseår bara är ett nummer och inte ett mått på din arbetskvalité.

Genom att underlätta för vidareutbildning och omskolning hoppas Liberalerna att fler arbetstagare vill byta yrkesväg under det livslånga lärandets resa. Det är i grunden bra att människor jobbar högre upp i åldern, det skapar en starkare välfärd och det ger också den enskilda individen en högre pension. Men när pensionsåldern höjs måste samhället samtidigt bli bättre på att ta till vara på den erfarenhet som äldre besitter, och det behöver göras mer för dem som idag slits ut långt innan nuvarande pensionsålder. Fler människor måste ges möjlighet till att fylla på sin kunskap för att kunna utföra nya typer av arbetsuppgifter. Genom att skapa större rörlighet på arbetsmarknaden så hoppas Liberalerna samtidigt att fler äldre vågar byta arbetsplats samt att fler arbetsplatser uppskattar det ovärderliga arbete äldre och årsrika idag utför. ”

Läs också: Anmälningarna om stress ökar med nya lagen

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se