Den här webbplatsen använder cookies. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies. Godkänn

Så tänker Kristdemokraterna om din karriär

Vad händer på arbetsmarknaden och vilka tankar har de partier som nu sitter riksdagen om din karriärutveckling? Vi ställde tre frågor till samtliga åtta riksdagspartier för att höra om deras tankar kring stressen och ohälsan i arbetslivet, arbetstagares möjligheter att vidareutbilda sig och om åldersdiskriminering. Här redovisas Kristdemokraternas svar.

1. Vi har under en lång tid sett kraftigt ökade sjukskrivningssiffror på grund av stress i samhället. Det innebär stora samhälleliga kostnader, kostnader för arbetsplatserna och en stor kostnad både ekonomiskt och personligt för individerna då många inte orkar gå tillbaka till sitt arbete. Fråga:Vad kommer ni, konkret göra, för att hjälpa individerna som drabbas och samtidigt få ner sjukskrivningarna som beror på stress?

Svar: Det behövs en politik som brett bidrar till att minska stressen och till att förbättra folkhälsan. Vi vill öka människors egenmakt och valfrihet bland annat genom sänkta skatter för att öka det ekonomiska handlingsutrymmet och ökade möjligheter för småbarnsföräldrar att välja hur föräldraledigheten och barnomsorgen ska utformas. Sjukskrivningarna på medicinsk grund ska kortas genom kortare köer och väntetider till vården. Vi vill bland annat återinföra kömiljarden och förstärka vårdgarantin.

Goda förutsättningar och villkor inom arbetslivet är centralt. Vi är positiva till en mångfald av vårdgivare inom offentlig sektor. För de anställda, ofta kvinnor, leder denna mångfald till fler arbetsgivare att välja mellan och ökade karriärvägar, skärpt lönekonkurrens och nya möjligheter till utveckling i arbetet. Arbetsmiljölagen har skärpts under den här mandatperioden, med ett ökat krav på ansvar från arbetsgivaren. Men det finns mer att göra. Kristdemokraterna vill prova en modell med arbetsplatsrådgivare, som ska kunna utgöra ett stöd i såväl arbetsgivarens rehabiliteringsverksamhet generellt, som i enskilda rehabiliteringsfall. Stödet ökar arbetsgivarnas kunskap om arbetsmiljölagens krav på arbetsanpassning och rehabilitering. Det främjar också deras kunskaper om hur rehabilitering går till i praktiken. Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen kan integreras på ett bättre sätt med det förebyggande arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen

Här hittar du övriga partiers tankar kring din karriär

2. Arbetslivet blir allt mer föränderligt. Många av oss kommer att byta karriär flera gånger under sin yrkeskarriär. Om vi har en utbildning där vi satsat pengar och tid och vi har blivit äldre och kanske har bostadslån och familj där vi har försörjningsplikt. Fråga: Hur kommer ni konkret underlätta för de som vill/måste byta karriär mitt i arbetslivet?

Svar: Kristdemokraterna vill särskilt betona möjligheten att kombinera arbete, karriär och föräldraskap. Företag bör kunna stimuleras till att erbjuda kompetenskonton som en extra förmån. Kompetenskontot disponeras fritt av den anställde för fortbildning, antingen vid tjänstledighet från pågående anställning eller vid en uppsägning. Våra satsningar på yrkesvux och yrkeshögskolan ger möjligheter att byta bana i livet till utbildningar som är matchade efter arbetsmarknadens behov. Generösa och rimliga villkor för finansiering av studietiden är också viktigt för att kunna satsa på att utbilda sig. Målsättningen är att främja studier för så många som möjligt, oavsett om man är ung, småbarnsförälder eller vill kombinera studier med arbete. Vi föreslår att rätten till studiemedel höjs från dagens gräns på 56 år till det år man fyller 59 år.

Läs också: Så lyckas du i chefsrollen

3. I julas blev det klart att pensionsåldern höjs. Det innebär att många av oss kommer att behöva jobba ända upp i 70-årsåldern. Men åldersdiskrimineringen märks av redan strax efter 40 år fyllda. Fråga: Vad har ni för konkreta åtgärder för att motverka åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden?

Svar: Ett konkret steg är att avskaffa den särskilda löneskatt som regeringen har återinfört på äldre som jobbar. Äldres arbetslivserfarenheter och kompetens är något vi måste ta till vara på. När Alliansregeringen avskaffade den särskilda löneskatten för äldre och införde ett förhöjt jobbskatteavdrag för äldre hade Sverige den högsta sysselsättningsökningen bland pensionärer i hela EU. Det är bra för pensionerna och bra för att tillvarata kompetens inom viktiga verksamheter.

Mer från: , ,

Mer på civilekonomen.se